36.5 C
Athens
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΑΠΕ-ΜΠΕΕΕ: Το Συμβούλιο Υπουργών υιοθέτησε 14ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

ΕΕ: Το Συμβούλιο Υπουργών υιοθέτησε 14ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

- Advertisement -

Το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε σήμερα το 14ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Η νέα δέσμη περιλαμβάνει περιοριστικά μέτρα για επιπλέον 116 άτομα και οντότητες που είναι υπεύθυνες για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τα ακόλουθα τομεακά μέτρα:

Ενέργεια

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις της ΕΕ δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφόρτωση ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε τρίτες χώρες και συνεπώς να μειωθούν τα σημαντικά έσοδα που αποκομίζει η Ρωσία από την πώληση και τη μεταφορά LNG, η ΕΕ θα απαγορεύσει τις υπηρεσίες επαναφόρτωσης ρωσικού LNG στο έδαφος της ΕΕ για σκοπούς μεταφόρτωσης σε τρίτες χώρες. Αυτό καλύπτει τόσο τις μεταφορές από πλοίο σε πλοίο όσο και τις μεταφορές από πλοίο σε ξηρά, καθώς και τις εργασίες επαναφόρτωσης και δεν επηρεάζει τις εισαγωγές αλλά μόνο την επανεξαγωγή σε τρίτες χώρες μέσω της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή και την ανάπτυξη της παρούσας απόφασης και μπορεί να προτείνει μέτρα μετριασμού εάν είναι απαραίτητο.

Επιπλέον, η ΕΕ θα απαγορεύσει τις νέες επενδύσεις, καθώς και την παροχή αγαθών, τεχνολογίας και υπηρεσιών για την ολοκλήρωση έργων LNG υπό κατασκευή, όπως το Arctic LNG 2 και το Murmansk LNG. Εισάγονται περιορισμοί στις εισαγωγές στο ρωσικό LNG μέσω τερματικών σταθμών της ΕΕ που δεν συνδέονται με το σύστημα φυσικού αερίου.

Kαταστρατήγηση των κυρώσεων

Η ΕΕ εξοπλίζεται με πρόσθετα εργαλεία για την πάταξη της καταστρατήγησης.

Καταρχάς, οι μητρικές εταιρείες της ΕΕ θα κληθούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι θυγατρικές τους τρίτων χωρών δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που οι κυρώσεις επιδιώκουν να αποτρέψουν.

Δεύτερον, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επανεξαγωγή αγαθών πεδίου μάχης που βρίσκονται στην Ουκρανία ή είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη ρωσικών στρατιωτικών συστημάτων, αποφασίστηκε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ που πωλούν τέτοια αγαθά πεδίου μάχης σε τρίτες χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν μηχανισμούς ικανούς να τα εντοπίσουν καθώς και να αξιολογούν τους κινδύνους επανεξαγωγής στη Ρωσία και τον μετριασμό τους.

Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ που μεταφέρουν βιομηχανική τεχνογνωσία για την παραγωγή αγαθών στο πεδίο της μάχης σε εμπορικούς ομολόγους τρίτων χωρών θα πρέπει τώρα να περιλαμβάνουν συμβατικές διατάξεις για να διασφαλίσουν ότι αυτή η τεχνογνωσία δεν θα χρησιμοποιηθεί για αγαθά που προορίζονται για τη Ρωσία.

Χρηματοδότηση

Το Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει εκτός νόμου τη χρήση του «System for Transfer of Financial Messages» (SPFS), μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας χρηματοοικονομικών μηνυμάτων που αναπτύχθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας για να εξουδετερώσει την επίδραση των περιοριστικών μέτρων. Οι οντότητες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται εκτός Ρωσίας θα απαγορεύεται να συνδέονται με το SPFS ή αντίστοιχες εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικών μηνυμάτων.

Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ θα απαγορεύεται να πραγματοποιούν συναλλαγές με οντότητες που είναι ειδικά εισηγμένες στο χρηματιστήριο χρησιμοποιώντας SPFS εκτός Ρωσίας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο εισάγει απαγόρευση συναλλαγών με στοχευμένα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης εγκατεστημένους εκτός ΕΕ, όταν αυτές οι οντότητες διευκολύνουν συναλλαγές που υποστηρίζουν την αμυντική-βιομηχανική βάση της Ρωσίας μέσω της εξαγωγής, προμήθειας, πώλησης, μεταφοράς προς τη Ρωσία αγαθών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, ευαίσθητων αντικειμένων, αγαθών πεδίου μάχης, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και άλλων οργανώσεων

Ενόψει των συνεχιζόμενων ρωσικών προσπαθειών για παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ και υπονόμευση των δημοκρατικών της θεμελίων, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών επιρροής και προώθησης παραπληροφόρησης, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα πολιτικά κόμματα και ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών σκέψης ή παρόχους υπηρεσιών πολυμέσων στην ΕΕ, δεν θα επιτρέπεται πλέον να δέχονται χρηματοδότηση που προέρχεται από το ρωσικό κράτος και τους πληρεξούσιους του.

Σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα δεν θα εμποδίσουν τους παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και το προσωπικό τους να ασκούν άλλες δραστηριότητες στην ΕΕ, όπως έρευνα και συνεντεύξεις.

Μεταφορές

Για πρώτη φορά, η ΕΕ ενέκρινε μέτρο που στοχεύει συγκεκριμένα πλοία που συμβάλλουν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τα οποία υπόκεινται σε απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνι και απαγόρευση παροχής υπηρεσιών, αναφέρει το Συμβούλιο.

Τα πλοία μπορούν να χαρακτηριστούν για διάφορους λόγους, όπως η μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού για τη Ρωσία, η μεταφορά κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών και υποστήριξη στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, για παράδειγμα μέσω της μεταφοράς εξαρτημάτων LNG ή μεταφορτώσεων LNG.

Επιπλέον, για να αποφευχθούν άλλες μορφές καταστρατήγησης, το Συμβούλιο αποφάσισε τη διεύρυνση της απαγόρευσης πτήσεων της ΕΕ. Η απαγόρευση προσγείωσης, απογείωσης ή υπερπτήσεων από την επικράτεια της ΕΕ θα ισχύει επίσης για οποιοδήποτε αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για μη τακτική πτήση και όταν ένα ρωσικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας είναι σε θέση να καθορίσει αποτελεσματικά τον τόπο ή την ώρα για την απογείωση ή την προσγείωσή του για να φτάσει, για παράδειγμα, σε έναν προορισμό διακοπών ή σε μια επαγγελματική συνάντηση. Επιπλέον, οι αερομεταφορείς πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία που ζητούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά με μη τακτικές πτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας του αεροσκάφους και πιθανώς των επιβατών.

Επίσης, αποφασίστηκε η διεύρυνση της απαγόρευσης της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων εντός του εδάφους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης, ώστε να καλύψει φορείς της ΕΕ που ανήκουν κατά 25% ή περισσότερο σε ρωσικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Έλεγχοι και περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών

Το Συμβούλιο προσέθεσε 61 νέες οντότητες στον κατάλογο εκείνων που υποστηρίζουν άμεσα το στρατιωτικό και βιομηχανικό σκέλος της Ρωσίας στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Θα υπόκεινται σε αυστηρότερους περιορισμούς εξαγωγών όσον αφορά αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης, καθώς και αγαθά και τεχνολογία που ενδέχεται να συμβάλουν στην τεχνολογική βελτίωση του τομέα άμυνας και ασφάλειας της Ρωσίας. Ορισμένες από αυτές τις οντότητες βρίσκονται σε τρίτες χώρες (Κίνα, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και έχουν εμπλακεί στην παράκαμψη των εμπορικών περιορισμών και ασχολούνται με την προμήθεια ευαίσθητων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στην παραγωγή drones, ή παροχή υλικής υποστήριξης για ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Προστασία των φορέων εκμετάλλευσης της ΕΕ

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης μέτρα που θα επιτρέψουν στους φορείς της ΕΕ να διεκδικήσουν αποζημίωση από ζημιές που προκλήθηκαν από ρωσικές εταιρείες λόγω της εφαρμογής κυρώσεων και της απαλλοτρίωσης.

Άλλα μέτρα

Το σημερινό πακέτο θα επιβάλει περιορισμούς στην αποδοχή αιτήσεων για καταχωρίσεις στην ΕΕ ορισμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από Ρώσους υπηκόους και εταιρείες, με στόχο να αντισταθμίσει τις ενέργειες της ρωσικής κυβέρνησης και των δικαστηρίων που στερούν παράνομα από τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ την προστασία τους στη Ρωσία.

Τέλος, θα απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή, μεταφορά ή εξαγωγή ουκρανικών πολιτιστικών αγαθών και άλλων αγαθών αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής, σπάνιας επιστημονικής ή θρησκευτικής σημασίας, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι τα αγαθά έχουν απομακρυνθεί παράνομα από την Ουκρανία.

Ακολουθήστε μας, στο Facebook, στο Twitter και στο YouTube!

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο flight.com.gr εκφράζουν τους συντάκτες τους
κι όχι απαραίτητα τον ιστότοπο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς γραπτή
έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνονται νομικά μέτρα. Ο ιστότοπος
διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων, τα οποία εκφράζουν μόνο το συγγραφέα
τους.

- Advertisement -
- Advertisement -

2 ΣΧΟΛΙΑ

Subscribe
Notify of
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Ακούστε μας

- Advertisement -

Το Σχόλιο της Ημέρας

ΑΠΟΨΗ: Ναι σε περισσότερα Rafale, αλλά χωρίς απώλεια των Mirage 2000-5!

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, εδώ και αρκετό καιρό έχει αναφέρει μια  ιδέα, μάλλον καινοτόμo για τα ελληνικά δεδομένα. Συγκεκριμένα στην πώληση των μαχητικών...

Το τεύχος μας που κυκλοφορεί

- Advertisement -

Κύριο Άρθρο

Πρώτη γαλλική Belh@arra: καθυστερημένη επισήμως ένα χρόνο, πως επηρεάζονται οι ελληνικές;

Για το εάν ήταν καθυστερημένη στο πρόγραμμα παράδοσης της στο Γαλλικό Ναυτικό, η  φρεγάτα Amiral Ronarc‘h, η πρώτη Belh@rra ή FDI (Frégate de Défense et...
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ 038 Τεύχος Ιουλίου 2023

Αγορά 3.99€
- Advertisement -

Σαν σήμερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 12 Ιουλίου 1943: Μάχη του Κουρσκ, το έπος...

4
Η μάχη του Κούρσκ φτάνει στο αποκορύφωμά της με την 5η Σοβιετική Στρατιά της Φρουράς να επιτίθεται κατά μέτωπο στο ΙΙ Σώμα Τεθωρακισμένων SS....
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ Τεύχη 32, 33, 34, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2023

Αγορά 7.99€
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ 037 Τεύχος Ιουνίου 2023

Αγορά 3.99€

Πολιτική διαχείρισης σχολίων

Πολιτική διαχείρισης σχολίων για τις ιστοσελίδες flight.com.gr, navaldefence.gr, military-history.gr

73
Όπως είναι γνωστό, τα σχόλια στα site μας υπόκεινται σε έλεγχο και επεξεργασία ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που έχουμε...

Related News

Μπάιντεν: Υπερασπίζεται την υποψηφιότητά του παρά τις επικρίσεις

Ο Τζο Μπάιντεν διέψευσε για μία ακόμη φορά τις εικασίες περί αποχώρησής του από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές σε προεκλογική συγκέντρωση χθες...

Συντριβή Sukhoi Superjet της Gazpromavia επιστρέφοντας από συντήρηση

Sukhoi Superjet 100-95LR της Gazpromavia («RA-89049». c/n 95078, κατασκευής του 2014) ήταν το αεροσκάφος που κατέπεσε και συνετρίβη χθες  μετά την απογείωσή του από...

Ο Βούλγαρος πρόεδρος επισκέφθηκε το υπό ανέγερση εργοστάσιο κατασκευής τεθωρακισμένων στο Μπουργκάς

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ επισκέφθηκε το υπό ανέγερση εργοστάσιο κατασκευής τεθωρακισμένων οχημάτων της International Armored Group (IAG) στο Μπουργκάς. Ο πρόεδρος Ράντεφ...